Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha Te Ji Pin

Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha Te Ji Pin
易武正山野生茶特级品

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha Te Ji Pin 2004 Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha Te Ji Pin 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha Te Ji Pin 2003 Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha Te Ji Pin 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha Te Ji Pin 2001 Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha Te Ji Pin 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian