Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha Te Ji Pin 2

Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha Te Ji Pin 2
易武正山野生茶特级品2

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha Te Ji Pin 2 2003 Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Cha Te Ji Pin 2 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian