Yi Wu Zheng Shan Qiao Mu Gu Shu Cha

Yi Wu Zheng Shan Qiao Mu Gu Shu Cha
易武正山乔木古树茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Wu Zheng Shan Qiao Mu Gu Shu Cha 2005 Yi Wu Zheng Shan Qiao Mu Gu Shu Cha 400g
7 pieces in a tong, 70 pieces in a jian