Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Tuo Cha

Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Tuo Cha
沱茶易武正山老树沱茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Tuo Cha 2012 Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Tuo Cha 100g
60 pieces in a tong.
Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Tuo Cha 2011 Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Tuo Cha 100g
60 pieces in a tong.
Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Tuo Cha 2010 Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Tuo Cha 100g
60 pieces in a tong.