Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Cha

Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Cha
沱茶易武正山老树茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
5 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Cha 2012 Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Cha 2011 Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Cha 2010 Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Cha 2009 Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Cha 2008 Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian