Yi Wu Shan Ming Qian Chun Jian Bing

Yi Wu Shan Ming Qian Chun Jian Bing
易武山明前春尖饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Wu Shan Ming Qian Chun Jian Bing 2004 Yi Wu Shan Ming Qian Chun Jian Bing 500g
5 pieces in a tong, 60 pieces in a jian