Yi Wu Da Shu Cha

Yi Wu Da Shu Cha
易武大树茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Wu Da Shu Cha 2006 Yi Wu Da Shu Cha 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian