Yi Wu Bing Cha

Yi Wu Bing Cha
沱茶易武饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Wu Bing Cha 2012 Yi Wu Bing Cha 357g