Yi Pin Pu Er

Yi Pin Pu Er
怡品普洱

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Pin Pu Er 2014 Yi Pin Pu Er 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yi Pin Pu Er 2013 Yi Pin Pu Er 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yi Pin Pu Er 2012 Yi Pin Pu Er 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian