Yi Pin Gao

Yi Pin Gao
一品高

Propose Changes

Menghai Tea Factory

500g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Yi Pin Gao 2009 Yi Pin Gao 500g