Yi Pin Gao Shan

Yi Pin Gao Shan
沱茶一品高山

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Pin Gao Shan 2015 Yi Pin Gao Shan 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian