Yi Ming Jing Ren

Yi Ming Jing Ren
沱茶一鸣惊人

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Ming Jing Ren 2010 Yi Ming Jing Ren 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yi Ming Jing Ren 2008 Yi Ming Jing Ren 357g