Ye Sheng Da Ye Qing Bing

Ye Sheng Da Ye Qing Bing
野生大叶青饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ye Sheng Da Ye Qing Bing 2001 Ye Sheng Da Ye Qing Bing 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian