Ye Sheng Cha Zhuan

Ye Sheng Cha Zhuan
老同志野生茶砖

Propose Changes

Haiwan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ye Sheng Cha Zhuan 1999 Ye Sheng Cha Zhuan 250g