Xue Yun Fang Zhuan

Xue Yun Fang Zhuan
雪韵方砖

Propose Changes

Menghai Tea Factory

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Xue Yun Fang Zhuan 2011 Xue Yun Fang Zhuan 100g