Xue Yin Yi Pin

Xue Yin Yi Pin
沱茶雪印一品

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Xue Yin Yi Pin 2014 Xue Yin Yi Pin 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian