Xiong Ji Ding Li Tuan Cha

Xiong Ji Ding Li Tuan Cha
沱茶雄鸡鼎立团茶

Propose Changes

Xiaguan

360g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Xiong Ji Ding Li Tuan Cha 2016 Xiong Ji Ding Li Tuan Cha 360g
6 pieces in a tong, 24 pieces in a jian