Xiong Ji Ding Li Bing Cha

Xiong Ji Ding Li Bing Cha
沱茶雄鸡鼎立饼茶

Propose Changes

Xiaguan

360g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Xiong Ji Ding Li Bing Cha 2016 Xiong Ji Ding Li Bing Cha 360g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian