Xiao Yi Tuo Cha

Xiao Yi Tuo Cha
沱茶销意沱茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Xiao Yi Tuo Cha 2013 Xiao Yi Tuo Cha 100g