Xiao Jin Tuo

Xiao Jin Tuo
沱茶小金沱

Propose Changes

Xiaguan

36g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Xiao Jin Tuo 2016 Xiao Jin Tuo 36g
56 pieces in a tong, 3 pieces in a jian