Xiang Shan Pu Bing

Xiang Shan Pu Bing
象山普饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
5 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Xiang Shan Pu Bing 2015 Xiang Shan Pu Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Xiang Shan Pu Bing 2008 Xiang Shan Pu Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Xiang Shan Pu Bing 2006 Xiang Shan Pu Bing 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Xiang Shan Pu Bing 2005 Xiang Shan Pu Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Xiang Shan Pu Bing 2005 Xiang Shan Pu Bing 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian