Wu Xing Xiao Bai Cai

Wu Xing Xiao Bai Cai
沱茶五星小白菜

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Wu Xing Xiao Bai Cai 2015 Wu Xing Xiao Bai Cai 357g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian