Wu Xing Lv Da Shu

Wu Xing Lv Da Shu
沱茶五星绿大树

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Wu Xing Lv Da Shu 2012 Wu Xing Lv Da Shu 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian