Wu Shi Zhou Nian Ji Nian Bing

Wu Shi Zhou Nian Ji Nian Bing
五十周年纪念饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Wu Shi Zhou Nian Ji Nian Bing 2003 Wu Shi Zhou Nian Ji Nian Bing 500g
5 pieces in a tong, 40 pieces in a jian