Wu Liang Jin Cha

Wu Liang Jin Cha
沱茶无量紧茶

Propose Changes

Xiaguan

280g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Wu Liang Jin Cha 2016 Wu Liang Jin Cha 280g
18 pieces in a tong.