Wu Jin Hao Yuan Cha

Wu Jin Hao Yuan Cha
乌金号圆茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Wu Jin Hao Yuan Cha 2005 Wu Jin Hao Yuan Cha 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian