Wu Jin Bei Long · Fu Shen Han Cha

Wu Jin Bei Long · Fu Shen Han Cha
沱茶乌金贝隆·福神汉茶

Propose Changes

Xiaguan

200g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Wu Jin Bei Long · Fu Shen Han Cha 2016 Wu Jin Bei Long · Fu Shen Han Cha 200g
5 pieces in a tong, 80 pieces in a jian