Wu Ji Pu Zhuan

Wu Ji Pu Zhuan
五级普砖

Propose Changes

Menghai Tea Factory

250g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Wu Ji Pu Zhuan 2005 Wu Ji Pu Zhuan 250g
120 pieces in a tong.