Wu Hao Bing Cha

Wu Hao Bing Cha
沱茶伍号饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Wu Hao Bing Cha 2011 Wu Hao Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian