Wei Xing He Zhuang Shu Tuo

Wei Xing He Zhuang Shu Tuo
沱茶微型盒装熟沱

Propose Changes

Xiaguan

240g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Wei Xing He Zhuang Shu Tuo 2013 Wei Xing He Zhuang Shu Tuo 240g
36 pieces in a tong.