Wei Xing He Zhuang Sheng Tuo

Wei Xing He Zhuang Sheng Tuo
沱茶微型盒装生沱

Propose Changes

Xiaguan

240g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Wei Xing He Zhuang Sheng Tuo 2013 Wei Xing He Zhuang Sheng Tuo 240g
36 pieces in a tong.