Tu Hao Jin Gao Shan Yan Cha

Tu Hao Jin Gao Shan Yan Cha
沱茶土豪金高山岩茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Tu Hao Jin Gao Shan Yan Cha 2014 Tu Hao Jin Gao Shan Yan Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian