Tian Di Yi Liu

Tian Di Yi Liu
天地一流

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Tian Di Yi Liu 2017 Tian Di Yi Liu 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian