Tian Di Ren He

Tian Di Ren He
天地人和

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Tian Di Ren He 2012 Tian Di Ren He 357g
16 pieces in a tong, 357 pieces in a jian