Teng Yun

Teng Yun
沱茶藤韵

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Teng Yun 2017 Teng Yun 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian