Tai Shan

Tai Shan
沱茶泰山

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Tai Shan 2015 Tai Shan 357g
7 pieces in a tong.