Sun Ke Shu Zhuan

Sun Ke Shu Zhuan
笋壳熟砖

Propose Changes

Menghai Tea Factory

250g
2 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Sun Ke Shu Zhuan 2007 Sun Ke Shu Zhuan 250g
48 pieces in a tong.
Sun Ke Shu Zhuan 2006 Sun Ke Shu Zhuan 250g
2 pieces in a tong, 120 pieces in a jian