Sun Ke Qing Zhuan

Sun Ke Qing Zhuan
笋壳青砖

Propose Changes

Menghai Tea Factory

250g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Sun Ke Qing Zhuan 2012 Sun Ke Qing Zhuan 250g
60 pieces in a tong.
Sun Ke Qing Zhuan 2007 Sun Ke Qing Zhuan 250g
48 pieces in a tong.
Sun Ke Qing Zhuan 2006 Sun Ke Qing Zhuan 250g
2 pieces in a tong, 140 pieces in a jian