Song He Yan Nian

Song He Yan Nian
沱茶松鹤延年

Propose Changes

Xiaguan

2000g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Song He Yan Nian 2010 Song He Yan Nian 2000g
6 pieces in a tong.