Song He Yan Nian ( Tie Bing )

Song He Yan Nian ( Tie Bing )
沱茶松鹤延年(铁饼)

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Song He Yan Nian ( Tie Bing ) 2010 Song He Yan Nian ( Tie Bing ) 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian