Shun Yu Wu Jin Hao Yuan Cha

Shun Yu Wu Jin Hao Yuan Cha
沱茶顺裕乌金号圆茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Shun Yu Wu Jin Hao Yuan Cha 2016 Shun Yu Wu Jin Hao Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Shun Yu Wu Jin Hao Yuan Cha 2011 Shun Yu Wu Jin Hao Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian