Shun Yu 88 Yuan Cha Tie Bing

Shun Yu 88 Yuan Cha Tie Bing
沱茶顺裕88圆茶铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Shun Yu 88 Yuan Cha Tie Bing 2012 Shun Yu 88 Yuan Cha Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian