Shui Lan Yin

Shui Lan Yin
沱茶水蓝印

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Shui Lan Yin 2013 Shui Lan Yin 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian