Shui Lan Yin 7572

Shui Lan Yin 7572
水蓝印7572

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Shui Lan Yin 7572 1997 Shui Lan Yin 7572 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian