Shui Lan Yin 7542

Shui Lan Yin 7542
水蓝印7542

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Shui Lan Yin 7542 1997 Shui Lan Yin 7542 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian