Sheng Cha Zhi Lv

Sheng Cha Zhi Lv
圣茶之旅

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Sheng Cha Zhi Lv 2006 Sheng Cha Zhi Lv 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian