She Yi Tuo Cha

She Yi Tuo Cha
沱茶蛇意沱茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

She Yi Tuo Cha 2013 She Yi Tuo Cha 100g