Shang Shan Bing Dao

Shang Shan Bing Dao
沱茶上善冰岛

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Shang Shan Bing Dao 2013 Shang Shan Bing Dao 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian