Shang Pin Jin Si Tuo

Shang Pin Jin Si Tuo
沱茶尚品金丝沱

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Shang Pin Jin Si Tuo 2017 Shang Pin Jin Si Tuo 100g
80 pieces in a tong.