Shang Pin Jin Si Bing

Shang Pin Jin Si Bing
沱茶尚品金丝饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Shang Pin Jin Si Bing 2017 Shang Pin Jin Si Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian